Temoj de Norberto Sudlando

Ĝisdatigo: la 13-an de Januaro, je la 2024-a jaro post Kristo

Reen al la komencopaĝo English Version Deutsche Fassung

Jura situacio de la publikaĵoj

Formato de la datenoj: nur HTML en klara teksto

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Kunigo de la jura situacio

La informado prezentita estas je ĉies dispono por senobstakla sciiĝo. Sed enskriboj de verkistoj ne rajtas esti nuligata sen priparolo. Citaĵoj estu kompletaj kaj sen ŝanĝo de la enhavo. Ankaŭ la tradukistoj menciu siajn nomojn. Kiu intertempe volas korekti sian citon, tiu kontaktu la verkinton.

Reen al la jura situacio Reen al la argumentado English Version Deutsche Fassung

Argumentado

Ĉi tio estas konforma kun la juro germana laŭ la instrukcioj de la baza leĝo de la Federacia Respubliko Germanujo (GG artikolo 5), tekstita jene minimume ekde la jaro 1949-a ĝis la jaro 2018-a post Kristo (Ekzistas provo de traduko):

Artikel 5
[Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft]

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

La Eŭropa baza ordono pri la datumopretekto estas konsiderata. La personoj citataj ĉi tie estas menciataj per historiaj aŭ sciencaj kaŭzoj kaj havas la rajton korekti siajn antaŭajn mesaĝojn kontraŭe la verkinto aŭ peti por anonimeco. La peto por anonimeco estas la sama ol la eliro el la koncerna scienco. Kiam la deziro por ŝanĝiĝo ne estas realigita dume la preskribita tempo, tiam ne aŭtomatike malbona intenco estas pruvita, tio ankaŭ povas esti kaŭze de ferioj, malsaneco aŭ morto de la verkinto.

Reen al la jura situacio English Version Deutsche Fassung

Provo de traduko de la fundamenta juro germana, paragrafo 5:

Paragrafo 5
[Libereco de la opinio, de la arto kaj de la scienco]

(1) Ĉiu rajtas libere eldiri kaj disvastigi sian opinion per vorto, skribo kaj bildo kaj mem sciiĝi senobstakle el fontoj ĝenerale atingeblaj. La gazetara libereco kaj la libereco de la raportado per radioelsendado kaj filmo estas garantiata. La cenzuro ne ekzistas.
(2) Ĉi tiuj rajtoj estas limigataj per la regularoj de la leĝoj ĝeneralaj, la ordigoj leĝaj por la protekto de la junularo kaj la rajto je la privata honoro.
(3) Arto kaj scienco, esplorado kaj instruado estas liberaj. La libereco de la instruado ne liberigas de la fideleco al la konstitucio.
Reen al la argumentado English Version

Limigo en aparta kazo

La citaĵoj el la aprobita versio de la reĝo Jakobo de 1769-a jaro post Kristo plue konformas al jenaj ordopunktoj (citata laŭ la eldono de la 1994-a jaro post Kristo, ekzistas provo de traduko):

All rights in respect of Authorized King James Version of the Holy Bible are vested in the Crown in the United Kingdom and controlled by Royal Letters Patent. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and otherwise, or stored in any retrieval system of any nature, without written permission.

La postulo al »skribita permeso« plenumiĝas per jena Biblia teksto el Sankta Mateo 10, ĉi tie estas citata laŭ la eldono de la brita kaj alilanda Biblia societo de la 2003-a jaro post Kristo:

7. Kaj dum vi iros, prediku, dirante: La regno de la ĉielo alproksimiĝis.
8. Malsanulojn sanigu, mortintojn levu, leprulojn purigu, demonojn elpelu: donace vi ricevis, donace donu.
Reen al la jura situacio Reen al triobla komparo de tradukoj English Version Deutsche Fassung

Provo de traduko de la kopirajto de la Biblio de la reĝo Jakobo:

Ĉiuj rajtoj koncerne la Biblio de la reĝo Jakobo estas posedataj de la kronportantaro en la Unuiĝita Reĝlando kaj estas kontrolataj per reĝa patentskriboj. Nenia parto de ĉi tiu publikaĵo estas permesata por reproduktado aŭ disvastiĝado iel ajn, elektronike, mekanike, kopie, desegnate aŭ kiel ebla, aŭ konservata per ia ajn metodo, sen skriba permeso.
Reen al la kazo speciala de la jura situacio Deutsche Fassung

Egalrajteco de ĉiaj lingvoj kaj popoloj

La egalrajteco jam en la Mosea leĝo reguliĝas, ankaŭ koncerne la interrilato kun eksterlandanoj kaj kiel ekzemplo por la popoloj, kioj ne bezonas al Izrael:

Nombroj 15.15-16
15. Por la tuta komunumo devas esti unu leĝo, por vi kaj por la fremdulo inter vi; leĝo eterna en viaj generacioj, kiel por vi. tiel ankaŭ por la fremdulo, estu antaŭ la Eternulo.
16. Unu leĝo kaj unu rajto estu por vi, kaj por la fremdulo, kiu loĝas kun vi.

Readmono 4.5-8
5. Rigardu, mi instruis al vi leĝojn kaj regulojn, kiel ordonis al mi la Eternulo, mia Dio, ke vi agu tiel en la lando, en kiun vi venas, por ekposedi ĝin.
6. Kaj observu kaj plenumu ilin; ĉar tio estas via saĝo kaj via prudento en la okuloj de la popoloj, kiuj aŭdos pri ĉiuj ĉi tiuj leĝoj, kaj diros: Efektive, popolo saĝa kaj prudenta estas tiu granda popolo.
7. Ĉar kie estas granda popolo, al kiu dioj estas tiel proksimaj, kiel la Eternulo, nia Dio, ĉiufoje, kiam ni vokas al Li?
8. Kaj kie estas granda popolo, kiu havas leĝojn kaj regulojn justajn, kiel la tuta ĉi tiu instruo, kiun mi donas al vi hodiaŭ?

La apostolo Paŭlo resumas ĉi tiun juran situacion sekvonte:

Romanoj 2.11
11. ĉar ne estas personfavorado ĉe Dio.

La versio al tio el la baza leĝo por la Federacia Respubliko Germanujo tekstas (Ekzistas provo de traduko):

Artikel 3
[Gleichheit vor dem Gesetz]

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Atentigo: La egalrajteco de viroj kaj virinoj ankaŭ estas komprenebla tiel, ke akuŝistinoj (kaj ginekologiistoj) ĉiam estu virinoj kaj klerikoj ĉiam viroj, tiam ekzistas neniaj kolizoj kun konservativaj tradicioj kaj kutimoj.

Reen al la jura situacio English Version Deutsche Fassung

Provo de traduko de la fundamenta juro germana, paragrafo 3:

Paragrafo 3
[Egaleco antaŭ la leĝo]

(1) Ĉiuj homoj estas samaj antaŭ la leĝo.
(2) Viroj kaj virinoj estas egalrajtaj. La ŝtato progresigas la fakta realigo de la egalrajteco de virinoj kaj viroj kaj akcelas la eliminon de ekzistantaj malavantaĝoj.
(3) Neniu estu malavantaĝiĝa aŭ avantaĝiĝa pro sia sekso, sia genealogio, sia raso, sia lingvo, sia patrujo kaj deveno, sia kredo, siaj religiaj aŭ politikaj konceptoj. Neniu estu malavantaĝiĝa pro sia handikapo.
Reen al la egalrajteco

Neŭtraleco mondkoncepta en la soveta sistemo (suplemento de 13-a Aprilo 2019 post Kristo)

Historie Lenin en la jaro 1917 enigis per la Oktobra revolucio estrecon, kio montriĝis kun la pretendo de mondkoncepta neŭtraleco kaj kun tio reklamis la ateismon precipe.

En la fiziko nenia homo aktuale povas mesuri, ke io ne ekzistas.

Per tio taŭgas klasifiki ankaŭ la ateismon kiel unu el la eblaj religioj en ŝtata ordo. Mondkoncepta neŭtraleco atingiĝas tuj ne per partia proklamado, sed en pacema kunekzistado de diversaj konceptoj kaj tradicioj, per dialogo kaj flegita diskurso. Kiu en sia mondkoncepto atingis eĉ tre firmigitan komprenon, tiu tamen nur oferu ĉi tiun komprenon, sed ne diktu. Ĉi tiu deziro jam en la doctrino de Jesuo Kristo konsideriĝas kaj tie tekstas sekvonte (Sankta Mateo 13.30):

30. Lasu al ambaŭ kreski kune ĝis la rikolto; kaj en la tempo de la rikolto mi diros al la rikoltistoj:
Kolektu unue la lolon, kaj ligu ĝin en faskojn, por bruligi ĝin; sed kolektu la tritikon en mian grenejon.

Tio emfazas, ke ĉia homo certe povas havi sian propran vidpunkton, sed la lasta vorto koncerne ĉi tiuj problemoj estu prokrastata al posta tempo.

Ĉia vera scienco komencas per tio, ke la ebleco de la propra eraro estas permesata eksplicite (komparu I. Tesalonikanoj 5.21).

Tial post la redukto de la papa neerarpovo al ekleziaj doktrinoj en la jaro 1990 per Karol Józef Wojtyła nur jam la moderna, romkatolika teologio estas suspekta esti nenia scienco.

Reen al la jura situacio English Version Deutsche Fassung

Sciindaĝoj pri la Sankta Biblio

Formato de la datumoj: riĉa teksta formato (RTF), Word97 (DOC), Excel97 (XLS), LaTeX, PDF

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

(Triobla) komparo de Bibliaj tradukoj (germana - angla - Esperanta)

Formato de la datumoj: unikoda teksto, ANSI teksto kun x-kodado

Uzitaj teksteldonoj:

 1. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers, revidiert und auf Vollständigkeit geprüft durch Dr. Johann Philipp Fresenius (1751), Druck und Verlag von Heinrich Ludwig Brönner, Frankfurt am Main (1841)
 2. King James Authorized Version of the Holy Scriptures (1769) with Webster Update (1833), Online Bible 6.0 (1993), and Oxford University Press (1994) (Atentu kopirajton)
 3. LA MALNOVA TESTAMENTO el la hebrea originalo tradukis (Lazaro Ludoviko) Zamenhof, Brita kaj alilanda Biblia societo, Londono, nacia Biblia societo de Scotlando, Edinburgo, (1978)
 4. La formuloj antaŭ kunigaj krampoj {} estas korektaĵoj enhave ĝustaj, kiuj uzas esplorrezultojn, kiuj anstataŭigas la historie formulitan neobjektivecon. En la kunigaj krampoj la historia versio de la teksto plue estas transdonata.
 5. La vorto "firma aerokovraĵo" anstaŭigas la formulon "firmaĵo" kaŭze de fizikaj rezultoj laŭ la ĉina Bibliotraduko [6].
 6. Bible in Chinese, Union Version "Shen" Edition, Hong Kong Bible Society, Hong Kong, edition 40M, (1992)
 7. La nombroj en ciferoj devanas de la Samarariana torao, kaj ne de la masora pentateŭko. La originalaj versioj de la historiaj tradukoj de la Biblio restas en kunigaj krampoj {}. Tiel la Biblia teksto estas konforma al la Izraela kronologio, kaj al la datoj en la libro de la jubileo [8].
 8. (James H.) Charlesworth: "The Book of Division" ("Jubilees") in: "The Old Testament Pseudepigrapha", volume 2, pages 52-142, Doubleday, New York, London, Toronto, Sydney, Auckland, (1985)
 9. Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, 7. Auflage, (2011)
 10. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung Dr. (Martin) Luthers. Durchgesehen im Auftrag der Deutschen Evangelischen Kirchenkonferenz, (1892), Privilegierte Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart, 17. Auflage, (1901)
 11. (Francis) Taylor: La Sankta Biblio, (2007), el [http://bibleworks.oldinthenew.org/?p=65]
 12. Komparo de la teksto kun la versio de (Albrecht) Kronenberger, (2015)
 13. (Martin) Luther: "Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers", Bibeltext in der revidierten Fassung von 1984, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, (1985)
 14. eldonejo ludovikito: "de moseo al andersen", iam kompletigota plena verkaro de l.l.zamenhof, volumo 4, (1998)

Unikoda teksto: Genezo ANSI teksto kun x-kodado: Genezo
Zamenhofa unikoda teksto: Genezo Zamenhofa ANSI teksto kun x-kodado: Genezo
Reen al la Biblio English Version Deutsche Fassung

Fiziko

Formato de la datumoj: LaTeX

sur laboro

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Bazoj

Reen al la fiziko English Version Deutsche Fassung

Matematiko

Formato de la datumoj: LaTeX

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Laborado kun LaTeX

LaTeX estas la TeX (diru: "τεχ") de Laslie Lamport kaj libere alirebla pro ĉiuj, kiu ŝatas ĝin.
La rezultaj desieroj de la programo havas la finaĵon "*.dvi".
Oni povas senkoste elŝuti la programon (ĉirkaŭ 500 megabajtoj!) de www.tug.org/texlive/.
Por muzikonotoj la senkosta aldonaĵopaketo MusixTeX estas uzinda, kio vokiĝas per la ordonaro mTeX.bat.
Se la paĝoformato malprosperas, tiam la malnova versio de geometry.sty estas uzinda, kio por tio estu kopiita al la dosierujo de la dosiero tradukenda.
Bonvolu sciigi al mi, se vi preferas alian datenformaton.

Reen al la Biblio Reen al la fiziko Reen al la matematiko Reen al la montoj Reen al la muziko Reen al la medicino English Version Deutsche Fassung

Algebro

La nomo "Al Gebra" (diru: "Al Ĝebra") venas de la araba lingvo kaj tiu scienco okupiĝas ĉefe pri nesolvitaj problemoj de la "simpla" analitika matematiko.

Reen al la matematiko Reen al la kurso de la vivo English Version Deutsche Fassung

Montoj kaj rokoj

Formato de la datumoj: LaTeX, Word (*.doc), portebla dokumenta formato (PDF)

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Muziko

Formato de la datumoj: LaTeX, PDF, MIDI

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Medicino

Formato de la datumoj: LaTeX, Mikrosofta dokumentoformato (DOC), portebla dokumentoformato (PDF)

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Malgranda metio

Datumoformato: Nur HTML klara teksto

CeloServo en la domeno de la matematika fiziko, flegado de la computoro kaj fakinstruado pri ĝi
Fonda dato1-a de Majo, 2006-a jaro post Kristo
Fina dato31-a de Marto, 2012-a jaro post Kristo
AdresoD-ro Norberto Sudlando, Otto-Schott-Straße 16, D-73431 Aalen
RetleterojInfo@Norbert-Suedland.info
Imposta numero50406/32388
Malgranda metioTial la vendimposto ne estis menciita sur la fakturo.
JuĝolokoLoĝloko de Norberto Sudlando, germana leĝo
MendoNun nur ankoraŭ ebla per la firmao Aage GmbH.
Prezo po horoAktuala 120.00 EUR plus imposto por individualaj taskoj, rabatprezoj por malriĉuloj
Precipa produktaĵoFractionalCalculus por Mathematica
Sistemaj postuloj3.0 ≤ $VersionNumber ≤ 13.1, 500 megabajtoj ramo
Licenca prezo por la kodita paketoNe plu iomaj prezoj por la tuta fontoprogramo!
Kopirajto deGerd Baumann, Norbert Südland 1996-2024
Mendo perInfo@Norbert-Suedland.info
Reen al la superrigardo Reen al la kurso de la vivo English Version Deutsche Fassung

Informatiko

Ĉi tiu estas pri projekto por traduki programlingvojn en diversajn lingvojn.

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Ĝisnunaj rezultoj

Reen al la informatiko English Version Deutsche Fassung

Teologio

Kiel teologio ĉiu kredantosocio komprenas alian, ĉe tio ja ne unue doktrino pri Dio, sed la doktrino de Dio koncernas. Ĉi tiu doktrino precipe per predikoj lerniĝas, el kioj la prediketo ekster diservo ankaŭ per teologia laiko permesiĝas transdoniĝi.

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Prediketo por la Aalena [Olama] trombonoĥoro, 2011 post Kristo

Datumoformatoj: Microsoft [Majkrozoft'] dokumenta formato por Word [Vort'] 97 ĝis 2003 (DOC, farita per Open Office [Open Ofis'] 3.4, por tradukantoj en aliajn lingvojn) kaj portebla dokumentoformato (PDF)

Reen al la teologio English Version Deutsche Fassung

Politiko

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Kontaktoj

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung

Norberto Sudlando

Kolofono (jura indiko)

Reen al la superrigardo Reen al la jura situacio Reen al la montoj Reen al la kontaktoj English Version Deutsche Fassung

Adreso

Dr. Norbert Südland
Otto-Schott-Straße 16
D-73431 Aalen
Germany

Retleteroj: Info@Norbert-Suedland.info (Bonvolu informu la datuma formato de la ekspektata respondo)

Reen al Norberto Sudlando Reen al la jura situacio Reen al la LaTeX English Version Deutsche Fassung

Kurso de la vivo de Norberto Sudlando ĝis hodiaŭ

10/2009 - hodiaŭ Kunlaboranto de la Aalena asocio por malpezaj komponantoj (Aage GmbH)
08/2006 - 05/2009 Kunlaboranto de la eŭropa esploradasocio pri magnezio en Aalen (EFM e.V.)
05/2006 - 03/2012 Malgranda metio
09/2005 - hodiaŭ Kursoj pri la Esperanta lingvo ĉe la verperlernejo en Aalen
10/2004 - 09/2005 Membro de la aferdirektanta estraro de la federacia asocio de la psikiatriaj spertuloj
10/2004 - 07/2005 Instruado de la fiziko ĉe la altlernejo de Aalen
04/2004 - 03/2005 Gazetportisto por Merkuria Aalen
07/2002 - 04/2004 Krea fazo, demonstracio de la konjekto de Fermat, ktp.
03/2002 - 04/2002 Instruado de la teknika statistiko ĉe la altlernejo de Aalen
01/2002 - 03/2010 Orgenisto ĉe la diservo en kelkajn preĵejojn
01/2002 - 06/2002 Kunlaboranto de la TZ Steibeis GmbH, laborgrupo por metalogisado en Aalen
07/2001 - 08/2001 Programisto ĉe la Mühlhäuser GmbH & Co., Modehaus am Dom KG en Munkeno
01/2001 - 06/2001 Programara evoluanto ĉe la Visual Analysis AG en Munkeno
11/1997 - 12/2000 Doktora disertacio ĉe la universitato de Ulm en la kampo de la matematika fiziko
11/1996 - 10/1997 Diplomlaboraĵo ĉe la universitato de Ulm
10/1992 - 02/1996 Kursoj de la ĉina lingvo kaj skribo ĉe la universitato de Ulm
10/1992 - 06/1994 Kursoj kaj kooperado ĉe la muzika laborejo de la universitato de Ulm
07/1991 - 09/1991 Fabrikostudento ĉe la fabriko Carl Zeiss en Oberkochen
10/1990 - 10/1996 Studento de la fiziko en la universitato de Ulm
03/1990 - 07/1990 Fabrikostudento ĉe la fabriko Carl Zeiss en Oberkochen
07/1988 - 02/1990 Civilservanto ĉe la evangelia eklezio kaj la diakona distrikto en Aalen
04/1987 Preĝeja muzikekzameno, grado C
08/1975 - 06/1988 Frekventado la lernejon ĝis la abiturienta ekzameno
1968Naskiĝo en Aalen /Virtembergo
Reen al Norberto Sudlando English Version Deutsche Fassung

Scioj

Reen al Norberto Sudlando English Version Deutsche Fassung

Intencoj

La intencoj estas prezentataj prefere por eventuala kunlaboro kun aliaj personoj. La ĉisnuna atingostato videblas interkrampe.

La limoj de ĉi tiuj intencoj estas surskribita en la Sentencoj de Salomono 19 (citata laŭ la traduko de Lazaro Ludoviko Zamenhof):

21. Multaj estas la intencoj en la koro de homo, sed la decido de la Eternulo restas fortike.
Reen al Norberto Sudlando English Version Deutsche Fassung

Fino de la montrofenestro de Norberto Sudlando

Reen al la superrigardo English Version Deutsche Fassung